Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4415-1069 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  54.162.229.109    
นายอำเภอและนายกมอบห้องน้ำและปั้มน้ำ
นายอำเภอและนายกมอบห้องน้ำและปั้มน้ำ
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
กิจกรรม
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561"
 
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
ทดสอบ01
ทดสอบ01
 
[ 15-03-2561] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะลัน หมู่ที่ 15   แบบปปช ราคากลาง แบบ 
[ 15-03-2561] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมนต์ หมู่ที่ 13   แบบปปช ราคากลาง แบบ 
[ 15-03-2561] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาเสก หมู่ที่ 3   แบบปปช ราคากลาง แบบ 
 
[ 07-03-2561] ทดสอบ  
 
[ 15-03-2561] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะลัน หมู่ที่ 15   แบบปปช ราคากลาง แบบ 
[ 15-03-2561] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมนต์ หมู่ที่ 13   แบบปปช ราคากลาง แบบ 
[ 15-03-2561] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาเสก หมู่ที่ 3   แบบปปช ราคากลาง แบบ 
 
[ 07-03-2561] ทดสอบ  
  [ 21-03-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 21-03-2561 ]ขอแก้ไขหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ กค0803.3/ว707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นด่วนที่สุด ที่ มท0803.3/ว707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561[
 [ 21-03-2561 ]สำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่หรือที่ตั้งของการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 21-03-2561 ]หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 [ 20-03-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20-03-2561 ]โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 [ 20-03-2561 ]การขับเคลื่อนโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ. ทุก อ. และ นายก ทม.สร.) 
 
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ
การแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
ทดสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
ปราสาทวัดบ้านอนันต์
ปราสาทวัดบ้านอนันต์
ขนมนางเล็ด
ขนมนางเล็ด
 
 
  โทร / โทรสาร 0-4415-1069
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
กระดานสนทนาทั้งหมด